DO WHAT YOU LOVE #PASSION – SIGNE MØRKEBERG SJØSTRØM
WANTED / FASHION

DO WHAT YOU LOVE #PASSION

ARE THERE ANY LIMITATIONS?

Passion, kærlighed og fordybelse, kan rykke bjerge.. Vi mennesker kan få mange ting til at ske, hvis vi blot ønsker at kæmpe for det, og det vi vælger at kæmpe for er ofte et godt mix af passion og kærlighed.. Hvad står i vejen for at opnå vores drømme og ønsker, når vi har de elementer? Intet!

Da jeg startede min karriere, var det aldrig med henblik på det skulle være min levevej – det var blot en passion, og igennem passionen kom lysten til fordybelse. Jeg må indrømme at jeg på daværende tidspunkt, læste min kandidat på pædagogisk universitet, og når alt kommer til alt brændte jeg tilsyneladende ikke nok for den pædagogiske verden. Mine valg var mere baseret på vrede over et system der i min verden simpelthen ikke virker! Et mix af et hullet velfærdssystemet på unge området, dårlige chefer og grænseoverskridende kollegaer havde fået fat i mig.. Og købet af mit første Canon 60D, var ikke med en anden tanke et blot et gemmested for at få en pause fra den realitet der på daværende tidspunkt var mit liv.

En uforventet kærlighed ramte mig i mit selvskabte fotografiske univers. En time blev hurtigt udviklet til hele nætter, og min passion for at skabe mode lækre fotografier voksede enormt hurtigt! Jeg nåede hurtigt til et punkt i min uddannelse, hvor sene nætter og lange arbejdsdage bare ikke fungerede med et fuldtids studie. Uden nogen ide om hvad jeg havde startede, om jeg kunne leve af det eller den mindste form for uddannelse, hoppede jeg med mine øjnene lukkede ud i den selvstændige fotografiske branche.

Nu kan jeg stolt sige, at jeg har en velfungerende virksomhed som jeg har udviklet over de sidste 3 år. Den startede kun af et tilfældigt behov for fordybelse, som udviklede sig til kærlighed. Med denne historie vil jeg gerne fortælle at der er intet der kan står i vejen for at opnå vores drømme og ønsker så længe passionen og kærligheden er med os! Netop de to elementer drivkræften til fordybelse, udvikling og kampen for succes! Trods vores tanker kan gå på “Kan jeg virkelig det her”, “Tør jeg”, “hvad hvis..” Det er blot den negative tankegang, ingen ved hvad der sker i morgen – men hvis du ikke prøver, hvad sker der så?

Gør hvad du elsker at gøre, lad intet holde dig tilbage.
DET virkede for mig, så hvorfor skulle det ikke virke for dig?

____________

ARE THERE ANY LIMITATIONS?

Passion, love and contemplation, can move mountains .. We humans can get many things happen if we just want to fight for it, and what we choose to fight is often a good mix of passion and love .. What is in the way of achieving our dreams and desires when we have the elements? Nothing!

When I started my career, it was never the purpose of it was to be my career – it was just a passion, and passion came through the desire for  immersion. I must admit that I, at that time, read my candidate of pedagogical university, and when all is said and done I burned apparently not enough for the educational world. My choice was based more on anger at a system that in my world simply does not work! A mix of a hole welfare system to young people, bad bosses and cross-border co-workers had gotten hold of me .. And the purchase of my first Canon 60D, was not a second thought a just a hiding place for a break from the reality on that time my life.

An unexpected love hit me in my self-created photographic universe. An hour was quickly developed for whole nights, and my passion for creating delicious fashion photographs grew enormously fast! I soon reached a point in my education where late nights and long days just did not work with full-time studies. Without any idea what I had started, if I could live on it or the smallest form of education, I jumped with my eyes closed in the independent photographic industry.

Now I can proudly say that I have a successful business that I have developed over the last 3 years. It started only by an occasional need for immersion and developed into love. With this story I want to tell that there is nothing that can stand in the way of achieving our dreams and desires as long as the passion and love is with us! Just the two elements driving force for immersion, development and the fight for success! Despite our thoughts can go on “Can I really want this,” “May I”, “what if ..” It’s just negative thinking, no one knows what will happen tomorrow – but if you do not try, what happens then ?

Do what you love to do, let nothing hold back.
It worked for me, so why would it not work for you?

love

Wish you a lovely day!

x

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

WANTED / FASHION