DON´T STEAL PHOTOGRAPHS! – SIGNE MØRKEBERG SJØSTRØM
SICK OF BEING SICK

DON´T STEAL PHOTOGRAPHS!

dontstealmyphotographs

 

Der er få ting der kan få mig til at se rødt, men det her emne er virkelig et ømt område for mig og enhver anden kunster! Tyveri af vores knustværker er noget der kan ramme helt ind i sjælen, det er et mix af følelser af respektløshed, svigt og vrede! Om det er en tegning, et fotografi af en kaffe kop, et maleri eller et modefotografi, ja så er tyveri altså tyveri!!!

Jeg ønsker ikke at mine fotografier bliver vandmærket med mit navn udover hvert enkelt, personligt mener jeg at det ødelægger mit arbejde med en smagløs reklame. Jeg tror på det bedste i mennesker, og jeg er sikker på at mange stjæler fotografier af uvidenhed. Hvilket er endnu en grund til dette indlæg 🙂

Jeg har tidligere skrevet indlæg om præcis dette gentagende problem, især i den fotografiske branche og jeg er lykkelig for at lovgivningen er på kunstnerens side – OPHAVSRETTEN, og faktummet er at stjålne fotografier ren faktisk ikke blot er et ømt punkt for os men det er også ulovligt at bruge fotografier, uden fotografens tilladelse.. Dette er værd at huske i en branche, hvor vores levebrød er fotografier. Som fotograf er jeg nød til at være opmærksom på hvor mine fotografier befinder sig..

Nogle gange sker det, at mine fotografier bliver taget og brugt i andre sammenhæng end jeg har godkendt. Blogs, magasiner, ugeblade, plakater og jeg bryder mig bestemt ikke om at mine rettigheder bliver krænket! Lad mig lige nævne at fotografens eneret til fotografiet gælder i 70 år efter fotografens død. Dvs at vi har retten til vores billeder resten af vores liv og at retten derefter overgår til vores arvinger i 70 år.

Hvis du er i tvivl om du krænker ophavsretten, så dobbelt tjek med fotografen bag inden du deler ud af inspirations fotografier, hvilket selvfølgelig også gælder andres outfit´s billeder. Ja, du som blogger er også beskyttet hvis du finder dit eget fotografi på en anden blog, magasin eller ligende.

Så er du blogger, og er i tvivl om dette også gælder dig.
Læs mere om Fotografier & blog? Læs mere om emne fra en af de sejeste blogger, Katja Moikjær

Hvad skal man så gøre, hvis ophavsretten er brudt?

Som tommelfingerreglen hedder det billedprisen (hvad den nu måtte være) + 100% for manglende tilladelse + evt. 100% for manglende fotografnavn (hvis det er udeladt). Det vil sige at personen ansvarlig, skal i følge lovgivningen betale 3x billed prisen.

Ofte er det en redaktør eller et medie der misbruger ophavsrettighederne, og ligepræcis disse burde vide bedre, og så skynder de sig at betale. Selvfølgelig vil en f.esk fritidsklub synes de er ikke-kommercielle, men når de har rådført sig med deres advokat, ved de at deres sag står dårligt. Husk altid at være opmærksom på dette er dine rettigheder, som kunster er din kunst beskyttet.

____

There are few things that can make me see red, but this topic is really a sore field for me and any other artist! Theft of our shattered works is something that can hit right into your soul, it’s a mix of feelings of disrespect, being let down and angry! Whether it is a drawing, a photograph of a coffee cup, a painting or a fashion photograph, so then to steal is to steal!

I do not want my photographs, with a watermark with my name, personally I think that it destroys my work with a flashy advertising. I believe the best in people, and I am sure that many steals photographs of ignorance. Which is another reason for this post 🙂

I have previously written posts about exactly this recurring problem, especially in the photographic industry and I am happy that the law is on the artist side – COPYRIGHT, and the fact is that stolen photographs actually not just is a sore point for us but it is also illegal to use photographs without the photographer’s permission .. This is worth remembering in an industry where our livelihoods are photographs. As a photographer, I have to be aware of where my photographs are.. 

Sometimes it happens that my photographs are taken and used in other context than I have approved. Blogs, magazines, journals, posters, and I certainly can not like that my rights are being violated! Let me just mention that the photographer’s exclusive right to photograph extends to 70 years after the photographer’s death. It means that we have the right to our pictures the rest of our lives and to the right then transferred to our heirs for 70 years.

If you are in doubt you infringes copyright, double check with the photographer behind before sharing out of inspirational photographs, which of course also applies to others outfit’s images. Yes, you as a blogger is also protected if you find your own photograph on another blog, magazine or similar.

Then you are blogger, and is unsure whether this also applies to you.
Read more about Photographs & blog? Read more about the topic from one of the coolest blogger Katja Moikjær

What should you do if copyright is broken?

As a rule of thumb states that image price (whatever it may be) + 100% for lack of authorization below. 100% in the absence of the photographer’s name (if it is omitted). This means that the person responsible, must follow the law pay 3x the price image.

Often it’s an editor or a media who abuse copyright, and exactly these ought to know better, and so they hurry to pay. Of course, a youth club who think they are non-commercial, but when they have consulted with their lawyer, they know that their case is weak. Always remember to be aware of that are your rights as an artist is your art protected.

wanted-fashion-3011

 

1 kommentar

  • Law

    Helpful information. Fortunate me I found your site
    by accident, and I am shocked why this twist of fate didn’t happened earlier!

    I bookmarked it.

    Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

SICK OF BEING SICK